Jednání Pacientské rady VZP dne 4. 4. 2019

Ze zápisu č. 1/2019 z jednání Pacientské rady VZP citujeme pasáž, týkající se námětů přednesených zástupkyní pacientské organizace Diagnóza leukemie. Jednání vede Ing. David Šmehlík, náměstek ředitele VZP:

 Jana Pelouchová, Diagnóza leukémie        

a) Proč se v úhradové vyhlášce nepočítá s navýšením nákladů na hematoonkologii v r. 2019, ačkoliv se do systému hrazených přípravků již dostaly nové terapie a vstup dalších přípravků se očekává? Hematologové poukazují na “zvýhodnění” oblastí jako oftalmologie, infekce (navýšení rozpočtu o 25%) nebo trávicí soustava (o 19%), zatímco hematoonkologie 0. To neladí s trendem stárnoucí populace a také s pokrokem v léčbě, která umožňuje delší přežití, zejména v kombinaci přípravků Venclyxto a Rituximab. 

D. Šmehlík: V prvé řadě upozorňujeme, že rozpočty jednotlivých Center jsou nastaveny tak, aby Centra měla prostor pro léčení pacientů nejmodernější léčbou.. Hlavním principem pro stanovení koeficientů navýšení do úhradové vyhlášky je predikce nákladů pro další období. Tato predikce zahrnuje (mimo jiné) změny cen léčivých přípravků. Koeficienty nárůstu tedy reflektují cenovou politiku, která je pro modelace zásadní. Konkrétně v hematoonkologii došlo k poklesu cen léčiv tak, že náklad za rok 2017 (rok 2017 je pro rok 2019 referenčním) pokryje v roce 2019 léčbu stávajících (chronických) pacientů, pacientů vstupujících do léčby v roce 2018 i odhad nových pacientů v roce 2019. Proto je ve vyhlášce nastaven koeficient 1,0 vůči roku 2017. 

Uvedená kombinace léků je v současné době projednávána s Odbornou společností v souladu s novou metodikou posuzování úhrad nehrazených léčivých přípravků a je připravováno společné stanovisko. 

 

b) Z jakého důvodu není hrazen přípravek Keytruda, jako metoda léčby dg. PMBCL 

D. Šmehlík: Tato metoda může být projednána s Odbornou společností. Do příští Pacientské rady bude připraveno stanovisko VZP.